כניסת מציגים

הרשמה והזמנת ביתן/שטח תצוגה בתערוכה החקלאית ה-26 בערבה,01-02/02/2017

הרשמה
 
 • גורם המבקש להציג בתערוכה ("המזמין") יוכל לעשות זאת אם המציא לחברה לפיתוח טופס הזמנת דוכן זה ממולא וחתום על ידו בצירוף התשלום הנדרש ובתנאי שבידיו אישור בכתב של ההזמנה על ידי החברה לפיתוח.
 • מציג שירשם לתערוכה לאחר התאריך ה- 25/12/2016 ועד למועד התערוכה יחויב במחיר הגבוה.
 • התשלום עבור ההשתתפות בתערוכה והזמנת הביתן/ים, לפי הסכומים הנקובים בהמשך, יבוצע כדלקמן:
 • תשלום דמי ההשתתפות בהמחאה דחויה עד לא יאוחר מיום 25.12.2016
 • את ההמחאות יש לרשום לפקודת " החברה לפיתוח ובניין בערבה בע"מ " ח.פ. 511444283.
- מזמין המבקש לשלם בדרך של העברה בנקאית, ימציא לחברה לפיתוח אסמכתא על ביצוע ההעברה.
פרטי בנק להעברה בנקאית
חשבון בנק אוצר החייל (14) סניף באר שבע (363) חשבון 198946.
יש לפקסס את אישור ההעברה לפקס מס' 077-4449635
מחירים
ביתנים 4X5 מ' בחממת תערוכה מקורה, במחיר 5,850 ₪ לביתן, כולל מע"מ.
אותו ביתן לאחר ה- 25/12/2016 במחיר של 6,786 ₪ לביתן, כולל מע"מ.
ביתנים בשטח הפתוח, במחיר 11,700 ₪ לביתן, כולל מע"מ.
אותו ביתן לאחר ה- 25/12/2016 במחיר של 12,636 ₪ לביתן, כולל מע"מ.

ביטול הרשמה
ניתן לבטל את ההרשמה עד ה- 25.12.2016 .
מזמין שביטל את ההרשמה לתערוכה לאחר יום 25.12.2016 מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום מלוא דמי ההשתתפות ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

פרטי התצוגה ותנאים כלליים
 • מזמין שהציג בתערוכה האחרונה בחממות A,B,C ובשטחים החיצוניים D,E,F ומעוניין להציג גם בתערוכת 2015 באותו המיקום, יוכל לעשות כך אם הוא הסדיר את ההרשמה והתשלום עד לתאריך 15/09/2016.
 • הרשמה מוקדמת במחיר הנמוך, תתבצע עד התאריך ה- 25/12/2016.
 • באחריות המזמין לרהט ולעצב את הביתן ששכר (לרבות שולחנות, לוחות וכו'), לדאוג לניקיונו ולהציב בו את הציוד מטעמו.
 • על המזמין לסיים את הקמת ביתן התצוגה ששכר עד יום ג' 31/01/2017 שעה 20:00 ולפרקו עם תום התערוכה, אך לא לפני השעה 18:00 ביום ה' 02/02/2017 .
 • המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בשטחים כלשהם פרט לשטח הביתן שהועמד לשימושו.
 • באתר התערוכה יהיו שירותים סניטריים, מי שתייה, אינטרנט אלחוטי, חיבורי חשמל ומים.
 • המזמין מאשר שבמסגרת השתתפותו בתערוכה וכנגד תשלום מלוא דמי ההשתתפות מצדו מתחייבת החברה להעמיד לשימושו לתקופת התערוכה ביתן/נים שהוזמנו ואושרו כאמור ותו-לו.
 • המזמין מתחייב להישמע לכל הוראות החברה לפיתוח, משטרת ישראל ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן.
 • המזמין מאשר שהשתתפותו בתערוכה אינה כוללת תמיכה כספית, לוגיסטית ו/או אחרת כלשהי מצד החברה לפיתוח ו/או המועצה האזורית הערבה התיכונה.
 • חל איסור על המזמין לבצע חיבורי חשמל בתחומי התערוכה אלא אך ורק באישור ובתיאום מראש עם החברה לפיתוח,
 • חל איסור על המזמין מהשמעת מוסיקה או מלל אחר בשטחי התערוכה ובביתן אלא באישור החברה לפיתוח.
 • למציג ידוע שהחברה לפיתוח ו/או המועצה האזורית הערבה התיכונה ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא, הן נזק רכוש והן נזק גוף, אשר עשוי להיגרם ו/או שייגרם למזמין ו/או לציוד שיציב המזמין בשטחי התערוכה ו/או לצד ג' בגין השתתפותו באירוע וכי המזמין מתחייב לבטח את עצמו בהתאם באחריותו ועל חשבונו הבלעדי בכל תקופת פעילות המזמין בשטחי התערוכה . ידוע למזמין ומוסכם עליו שפעילות הסדרנים מטעם החברה לפיתוח בכל מהלך האירוע הינה אך ורק לצורכי שמירת הסדר הציבורי, ואשר על כן המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לשמירת הביתן והציוד שבו ללא יוצא מן הכלל החל מרגע הצבתו בכל שעות פעילותו במסגרת האירוע ועד לפינוי הדוכן לאחר תם האירוע.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין אחראי ומתחייב לבטח את הציוד שיוצג מטעמו בביתן ולקיים שאר ביטוחים נדרשים כמפורט באישור מבטח שישלח אליו ע"י החברה המזמין מתחייב להמציא לחברה לפיתוח, עד לא יאוחר מיום 25.12.2016, אישור מבטח כאמור חתום על ידי המבטח. האמור הנו תנאי מוקדם לזכותו להשתתף בתערוכה.
 • המזמין מאשר שהחברה לפיתוח רשאית לשנות את מועדי קיום התערוכה בכל עת ללא כל חובה לפצות את המזמין באופן כלשהו, והמזמין מוותר על כל דרישה, תביעה ו/או טענה בקשר עם כך.
 • אין כל יחסי עובד ומעביד ו/או יחסי שותפות מכל מין וסוג בין המזמין ומי מטעמו לבין החברה לפיתוח ומי מטעמה.
להדפסת הטופס לחץ כאן